Danh sách 283 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Phú Thọ (phần 2)

01/02/2019

Xem phần 1 tại đây

Danh sách 283 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Phú Thọ, cập nhật mới nhất, có địa chỉ và số điện thoại 

>> Tạo đơn hàng gửi Vietnam Post ngay tại đây, sẽ có bưu tá đến tận nơi lấy hàng

tạo đơn hàng

danh_sach_buu_cuc_vietnam_post

STT

Quận huyện

Tên bưu cục

Số điện thoại

Địa chỉ

151

Huyện Tân Sơn

Điểm BĐVHX Lai Đồng

2103875132

Xóm Vường, Xã Lai Đồng, Huyện Tân Sơn

152

Huyện Tân Sơn

Điểm BĐVHX Long Cốc

213872008

Xóm Bông 1, Xã Long Cốc, Huyện Tân Sơn

153

Huyện Tân Sơn

Điểm BĐVHX Minh Đài

2103875248

Xóm Minh Tâm, Xã Minh Đài, Huyện Tân Sơn

154

Huyện Tân Sơn

Điểm BĐVHX Mỹ Thuận

2103875303

Xóm Đường 2, Xã Mỹ Thuận, Huyện Tân Sơn

155

Huyện Tân Sơn

Điểm BĐVHX Tam Thanh

2103872137

Xóm Vai, Xã Tam Thanh, Huyện Tân Sơn

156

Huyện Tân Sơn

Điểm BĐVHX Tân Phú

2103874498

Xóm Nà Đồng, Xã Tân Phú, Huyện Tân Sơn

157

Huyện Tân Sơn

Điểm BĐVHX Tân Sơn

2103875131

Xóm Thừ, Xã Tân Sơn, Huyện Tân Sơn

158

Huyện Tân Sơn

Điểm BĐVHX Thạch Kiệt

2103875030

Xóm Cường Thịnh 1, Xã Thạch Kiệt, Huyện Tân Sơn

159

Huyện Tân Sơn

Điểm BĐVHX Thu Cúc

2103875102

Khu Trung Tâm, Xã Thu Cúc, Huyện Tân Sơn

160

Huyện Tân Sơn

Điểm BĐVHX Thu Ngạc

2103875198

Xóm Kim Hùng, Xã Thu Ngạc, Huyện Tân Sơn

161

Huyện Tân Sơn

Điểm BĐVHX Văn Luông

2103875006

Xóm Bến Gạo, Xã Văn Luông, Huyện Tân Sơn

162

Huyện Tân Sơn

Điểm BĐVHX Vinh Tiền

213872138

Xóm Gốc Gạo, Xã Vinh Tiền, Huyện Tân Sơn

163

Huyện Tân Sơn

Điểm BĐVHX Xuân Đài

2103875110

Xóm Mu, Xã Xuân Đài, Huyện Tân Sơn

164

Huyện Tân Sơn

Điểm BĐVHX Xuân Sơn

2103875140

Xóm Dù, Xã Xuân Sơn, Huyện Tân Sơn

165

Huyện Thanh Ba

Bưu cục cấp 2 Thanh Ba

2103885216

Khu 6, Thị Trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba

166

Huyện Thanh Ba

Đại lý bưu điện Vân Lĩnh

 

Khu 3, Xã Vân Lĩnh, Huyện Thanh Ba (

167

Huyện Thanh Ba

Đại lý bưu điện Vũ Ẻn

2103669280

Khu 5, Xã Vũ Ẻn, Huyện Thanh Ba

168

Huyện Thanh Ba

Điểm BĐVHX Chí Tiên

2103886008

Khu 9, Xã Chí Tiên, Huyện Thanh Ba

169

Huyện Thanh Ba

Điểm BĐVHX Đại An

2103885683

Khu 4, Xã Đại An, Huyện Thanh Ba

170

Huyện Thanh Ba

Điểm BĐVHX Đỗ Sơn

2103886049

Khu 5, Xã Đỗ Sơn, Huyện Thanh Ba

171

Huyện Thanh Ba

Điểm BĐVHX Đỗ Xuyên

2103886065

Khu 9, Xã Đỗ Xuyên, Huyện Thanh Ba

172

Huyện Thanh Ba

Điểm BĐVHX Đông Lĩnh

2103885494

Khu 2, Xã Đông Lĩnh, Huyện Thanh Ba

173

Huyện Thanh Ba

Điểm BĐVHX Đông Thành

2103885682

Khu 8, Xã Đông Thành, Huyện Thanh Ba

174

Huyện Thanh Ba

Điểm BĐVHX Đồng Xuân

2103884489

Khu 6, Xã Đồng Xuân, Huyện Thanh Ba

175

Huyện Thanh Ba

Điểm BĐVHX Hanh Cù

2103884490

Khu 3, Xã Hanh Cù, Huyện Thanh Ba

176

Huyện Thanh Ba

Điểm BĐVHX Hoàng Cương

2103886101

Khu 2, Xã Hoàng Cường, Huyện Thanh Ba

177

Huyện Thanh Ba

Điểm BĐVHX Khải Xuân

2103821415

Khu 11, Xã Khải Xuân, Huyện Thanh Ba

178

Huyện Thanh Ba

Điểm BĐVHX Lương Lỗ

2103886087

Khu 12, Xã Lương Lỗ, Huyện Thanh Ba

179

Huyện Thanh Ba

Điểm BĐVHX Mạn Lạn

2103885680

Khu 4, Xã Mạn Lạn, Huyện Thanh Ba

180

Huyện Thanh Ba

Điểm BĐVHX Năng Yên

2103885995

Khu 2, Xã Năng Yên, Huyện Thanh Ba

181

Huyện Thanh Ba

Điểm BĐVHX Ninh Dân

2103885684

Khu 2, Xã Ninh Dân, Huyện Thanh Ba

182

Huyện Thanh Ba

Điểm BĐVHX Phương Lĩnh

2103884488

Khu 3, Xã Phương Lĩnh, Huyện Thanh Ba

183

Huyện Thanh Ba

Điểm BĐVHX Quảng Nạp

2103885997

Khu 5, Xã Quảng Nạp, Huyện Thanh Ba

184

Huyện Thanh Ba

Điểm BĐVHX Sơn Cương

2103886090

Khu 5, Xã Sơn Cương, Huyện Thanh Ba

185

Huyện Thanh Ba

Điểm BĐVHX Thái Ninh

2103885399

Khu 1, Xã Thái Ninh, Huyện Thanh Ba

186

Huyện Thanh Ba

Điểm BĐVHX Thanh Hà

2103886116

Khu 9, Xã Thanh Hà, Huyện Thanh Ba

187

Huyện Thanh Ba

Điểm BĐVHX Thanh Vân

2103885685

Khu 4, Xã Thanh Vân, Huyện Thanh Ba

188

Huyện Thanh Ba

Điểm BĐVHX Thanh Xá

2103885681

Khu 3, Xã Thanh Xá, Huyện Thanh Ba

189

Huyện Thanh Ba

Điểm BĐVHX Võ Lao

2103885184

Khu 5, Xã Võ Lao, Huyện Thanh Ba

190

Huyện Thanh Ba

Điểm BĐVHX Yển Khê

2103669998

Khu 4, Xã Yển Khê, Huyện Thanh Ba

191

Huyện Thanh Ba

Điểm BĐVHX Yên Nội

2103884491

Khu 3, Xã Yên Nội, Huyện Thanh Ba

192

Huyện Thanh Sơn

Bưu cục cấp 2 Thanh Sơn

2103613496

Khu Phố Hoàng Sơn, Thị Trấn Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn

193

Huyện Thanh Sơn

Điểm BĐVHX Cự Đồng

2103878238

Xóm Liên Đồng, Xã Cự Đồng, Huyện Thanh Sơn

194

Huyện Thanh Sơn

Điểm BĐVHX Cự Thắng

2103878222

Xóm Đồng Dài, Xã Cự Thắng, Huyện Thanh Sơn

195

Huyện Thanh Sơn

Điểm BĐVHX Địch Quả

2103873459

Xóm Mai Thịnh, Xã Địch Quả, Huyện Thanh Sơn

196

Huyện Thanh Sơn

Điểm BĐVHX Đông Cửu

2103872089

Xóm Đồng Bái, Xã Đông Cửu, Huyện Thanh Sơn

197

Huyện Thanh Sơn

Điểm BĐVHX Giáp Lai

2103873312

Xóm Lũy Tre, Xã Giáp Lai, Huyện Thanh Sơn

198

Huyện Thanh Sơn

Điểm BĐVHX Hương Cần

2103616004

Xóm Tân Hương, Xã Hương Cần, Huyện Thanh Sơn

199

Huyện Thanh Sơn

Điểm BĐVHX Khả Cửu

2103241943

Xóm Tầm Rú, Xã Khả Cửu, Huyện Thanh Sơn

200

Huyện Thanh Sơn

Điểm BĐVHX Lương Nha

2103616011

Xóm Vũ Thôn, Xã Lương Nha, Huyện Thanh Sơn

201

Huyện Thanh Sơn

Điểm BĐVHX Sơn Hùng

2103873583

Xóm Bục, Xã Sơn Hùng, Huyện Thanh Sơn

202

Huyện Thanh Sơn

Điểm BĐVHX Tân Lập

2103616016

Xóm Trầm 1, Xã Tân Lập, Huyện Thanh Sơn

203

Huyện Thanh Sơn

Điểm BĐVHX Tân Minh

2103872102

Xóm Gằn, Xã Tân Minh, Huyện Thanh Sơn

204

Huyện Thanh Sơn

Điểm BĐVHX Tất Thắng

2103878239

Xóm Khang, Xã Tất Thắng, Huyện Thanh Sơn

205

Huyện Thanh Sơn

Điểm BĐVHX Thạch Khóan

2103873852

Xóm Cầu, Xã Thạch Khoán, Huyện Thanh Sơn

206

Huyện Thanh Sơn

Điểm BĐVHX Thắng Sơn

2103878237

Xóm Gò Dâu, Xã Thắng Sơn, Huyện Thanh Sơn

207

Huyện Thanh Sơn

Điểm BĐVHX Thục Luyện

2103873584

Xóm Đồng Lão, Xã Thục Luyện, Huyện Thanh Sơn

208

Huyện Thanh Sơn

Điểm BĐVHX Thượng Cửu

2103873222

Xóm Lài Cháu, Xã Thượng Cửu, Huyện Thanh Sơn

209

Huyện Thanh Sơn

Điểm BĐVHX Tinh Nhuệ

2103616012

Xóm Gò Đa, Xã Tinh Nhuệ, Huyện Thanh Sơn

210

Huyện Thanh Sơn

Điểm BĐVHX Văn Miếu

2103872002

Xóm Dẹ1, Xã Văn Miếu, Huyện Thanh Sơn

211

Huyện Thanh Sơn

Điểm BĐVHX Võ Miếu

2103872037

Xóm Hà Biên, Xã Võ Miếu, Huyện Thanh Sơn

212

Huyện Thanh Sơn

Điểm BĐVHX Yên Lãng

2103616015

Xóm Đông Vượng, Xã Yên Lãng, Huyện Thanh Sơn

213

Huyện Thanh Sơn

Điểm BĐVHX Yên Lương

2103616014

Xóm Trại, Xã Yên Lương, Huyện Thanh Sơn

214

Huyện Thanh Sơn

Điểm BĐVHX Yên Sơn

2103616013

Xóm Đề Ngữ, Xã Yên Sơn, Huyện Thanh Sơn

215

Huyện Thanh Thủy

Bưu cục cấp 2 Thanh Thủy

2103877101

Khu 9 Phố La Phù, Thị trấn Thanh Thủỳ, Huyện Thanh Thuỷ

216

Huyện Thanh Thủy

Bưu cục cấp 3 Hoàng Xá

2103689370

Khu 22, Xã Hoàng Xá, Huyện Thanh Thuỷ

217

Huyện Thanh Thủy

Điểm BĐVHX Bảo Yên

2103877331

Khu 5 - Bảo Yên, Xã Bảo Yên, Huyện Thanh Thuỷ

218

Huyện Thanh Thủy

Điểm BĐVHX Đào Xá

2103877352

Khu 5, Xã Đào Xá, Huyện Thanh Thuỷ

219

Huyện Thanh Thủy

Điểm BĐVHX Đoan Hạ

2103877330

Khu 6, Xã Đoan Hạ, Huyện Thanh Thuỷ

220

Huyện Thanh Thủy

Điểm BĐVHX Đồng Luận

2103878098

Khu 7 - Xóm Đình, Xã Đồng Luận, Huyện Thanh Thuỷ

221

Huyện Thanh Thủy

Điểm BĐVHX Hoàng Xá

2103689022

Khu 22, Xã Hoàng Xá, Huyện Thanh Thuỷ

222

Huyện Thanh Thủy

Điểm BĐVHX Phượng Mao

2103878390

Khu 2, Xã Phượng Mao, Huyện Thanh Thuỷ

223

Huyện Thanh Thủy

Điểm BĐVHX Sơn Thủy

2103878235

Khu 4 - Sơn Vi, Xã Sơn Thủy, Huyện Thanh Thuỷ

224

Huyện Thanh Thủy

Điểm BĐVHX Tân Phương

2103877001

Khu 3, Xã Tân Phương, Huyện Thanh Thuỷ

225

Huyện Thanh Thủy

Điểm BĐVHX Thạch Đồng

2103877180

Khu 4, Xã Thạch Đồng, Huyện Thanh Thuỷ

226

Huyện Thanh Thủy

Điểm BĐVHX Trung Nghĩa

2103878172

Khu 2-Thôn Đình, Xã Trung Nghĩa, Huyện Thanh Thuỷ

227

Huyện Thanh Thủy

Điểm BĐVHX Trung Thịnh

2103878236

Khu 1, Xã Trung Thịnh, Huyện Thanh Thuỷ

228

Huyện Thanh Thủy

Điểm BĐVHX Tu Vũ

2103877608

Khu 6, Xã Tu Vũ, Huyện Thanh Thuỷ

229

Huyện Thanh Thủy

Điểm BĐVHX Xuân Lộc

2103877332

Khu 5, Xã Xuân Lộc, Huyện Thanh Thuỷ

230

Huyện Thanh Thủy

Điểm BĐVHX Yến Mao

2103877895

Khu 6 - Xóm Chợ, Xã Yến Mao, Huyện Thanh Thuỷ

231

Huyện Yên Lập

Bưu cục cấp 2 Yên Lập

2103870452

Khu Tân An 1, Thị Trấn Yên Lập, Huyện Yên Lập

232

Huyện Yên Lập

Đại lý bưu điện Lương Sơn

2103871001

Khu Trung Tâm Xã, Xã Lương Sơn, Huyện Yên Lập

233

Huyện Yên Lập

Điểm BĐVHX Đồng Lạc

2103870365

Khu Minh Phúc, Xã Đồng Lạc, Huyện Yên Lập

234

Huyện Yên Lập

Điểm BĐVHX Đồng Thịnh

2103870736

Khu Minh Tiến, Xã Đồng Thịnh, Huyện Yên Lập

235

Huyện Yên Lập

Điểm BĐVHX Hưng Long

2103870202

Khu Đình Cả, Xã Hưng Long, Huyện Yên Lập

236

Huyện Yên Lập

Điểm BĐVHX Lương Sơn

2103871170

Khu Trung Tâm Xã, Xã Lương Sơn, Huyện Yên Lập

237

Huyện Yên Lập

Điểm BĐVHX Minh Hòa

2103870013

Khu 4, Xã Minh Hoà, Huyện Yên Lập

238

Huyện Yên Lập

Điểm BĐVHX Mỹ Lung

2103871140

Khu 5, Xã Mỹ Lung, Huyện Yên Lập

239

Huyện Yên Lập

Điểm BĐVHX Mỹ Lương

2103871137

Khu Đồng Ve, Xã Mỹ Lương, Huyện Yên Lập

240

Huyện Yên Lập

Điểm BĐVHX Nga Hoàng

2103870739

Khu 5, Xã Nga Hoàng, Huyện Yên Lập

241

Huyện Yên Lập

Điểm BĐVHX Ngọc Đồng

2103873319

Khu 4 - Làng Tre, Xã Ngọc Đồng, Huyện Yên Lập

242

Huyện Yên Lập

Điểm BĐVHX Ngọc Lập

2103870576

Khu Trung Tâm, Xã Ngọc Lập, Huyện Yên Lập

243

Huyện Yên Lập

Điểm BĐVHX Phúc Khánh

2103870546

Khu Quang Trung, Xã Phúc Khánh, Huyện Yên Lập

244

Huyện Yên Lập

Điểm BĐVHX Thượng Long

2103870248

Khu Tân Tiến, Xã Thượng Long, Huyện Yên Lập

245

Huyện Yên Lập

Điểm BĐVHX Trung Sơn

2103870738

Khu Nai, Xã Trung Sơn, Huyện Yên Lập

246

Huyện Yên Lập

Điểm BĐVHX Xuân An

2103871136

Khu Quảng Thành, Xã Xuân An, Huyện Yên Lập

247

Huyện Yên Lập

Điểm BĐVHX Xuân Thủy

2103870547

Khu Xóm Nứa, Xã Xuân Thủy, Huyện Yên Lập

248

Huyện Yên Lập

Điểm BĐVHX Xuân Viên

2103870364

Khu Đồng Xuân 4, Xã Xuân Viên, Huyện Yên Lập

249

Thành phố Việt Trì

Bưu cục cấp 1 Việt Trì

2103845657

Đường Đại Lộ Hùng Vương, Phường Tiên Cát, Thành phố Việt Trì

250

Thành phố Việt Trì

Bưu cục cấp 3 Bạch Hạc

2103862008

Tổ 7a, Khu phố Bạch Hạc, Phường Bạch Hạc, Thành phố Việt Trì

251

Thành phố Việt Trì

Bưu cục cấp 3 Đền Hùng

2103860102

Khu 11, Xã Kim Đức, Thành phố Việt Trì

252

Thành phố Việt Trì

Bưu cục cấp 3 KHL Phú Thọ

2103856117

Số 1172, Đường Đại Lộ Hùng Vương, Phường Tiên Cát, Thành phố Việt Trì

253

Thành phố Việt Trì

Bưu cục cấp 3 Nông Trang

2103846400

Đường Đại Lô Hùng Vương, Phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì

254

Thành phố Việt Trì

Bưu cục cấp 3 Tân Dân

2103847050

Đường Trần Phú, Phường Tân Dân, Thành phố Việt Trì

255

Thành phố Việt Trì

Bưu cục cấp 3 Tiên Cát

2103846153

Tổ 20b, Khu phố Âu Cơ, Phường Tiên Cát, Thành phố Việt Trì

256

Thành phố Việt Trì

Bưu cục cấp 3 TMĐT Phú Thọ

2103813000

Số 1172, Đường Đại Lộ Hùng Vương, Phường Tiên Cát, Thành phố Việt Trì

257

Thành phố Việt Trì

Bưu cục cấp 3 Vân Cơ

2103952268

Đường Đại Lộ Hùng Vương, Phường Vân Cơ, Thành phố Việt Trì

258

Thành phố Việt Trì

Bưu cục cấp 3 Việt Trì - Ga

2103862008

Tổ 29, Khu phố Hồng Hà, Phường Bến Gót, Thành phố Việt Trì

259

Thành phố Việt Trì

Bưu cục văn phòng Hệ 1 Phú Thọ

2103846779

Số 1172, Đường Đại Lộ Hùng Vương, Phường Tiên Cát, Thành phố Việt Trì

260

Thành phố Việt Trì

Điểm BĐVHX Chu Hóa

2103826835

Khu 4, Xã Chu Hoá, Thành phố Việt Trì

261

Thành phố Việt Trì

Điểm BĐVHX Dữu Lâu

2103940915

Tổ 7, Khu Bảo Đà, Phường Dữu Lâu, Thành phố Việt Trì

262

Thành phố Việt Trì

Điểm BĐVHX Hùng Lô

2103860150

Khu 4, Xã Hùng Lô, Thành phố Việt Trì

263

Thành phố Việt Trì

Điểm BĐVHX Hy Cương

 

Khu 1, Xã Hy Cương, Thành phố Việt Trì

264

Thành phố Việt Trì

Điểm BĐVHX Kim Đức

 

Khu 7, Xã Kim Đức, Thành phố Việt Trì

265

Thành phố Việt Trì

Điểm BĐVHX Minh Nông

2103842181

Khu Minh Bột, Phường Minh Nông, Thành phố Việt Trì

266

Thành phố Việt Trì

Điểm BĐVHX Minh Phương

2103856283

Khu Liên Phương, Phường Minh Phương, Thành phố Việt Trì

267

Thành phố Việt Trì

Điểm BĐVHX Phượng Lâu

2103941081

Thôn Phượng An, Xã Phượng Lâu, Thành phố Việt Trì

268

Thành phố Việt Trì

Điểm BĐVHX Sông Lô

2103841385

Khu 5, Xã Sông Lô, Thành phố Việt Trì

269

Thành phố Việt Trì

Điểm BĐVHX Tân Đức

 

Số 0, Thôn 3, Xã Tân Đức, Thành phố Việt Trì

270

Thành phố Việt Trì

Điểm BĐVHX Thanh Đình

 

Khu 10, Xã Thanh Đình, Thành phố Việt Trì

271

Thành phố Việt Trì

Điểm BĐVHX Thụy Vân

2103841382

Khu Phú Thịnh, Xã Thụy Vân, Thành phố Việt Trì

272

Thành phố Việt Trì

Điểm BĐVHX Trưng Vương

2103842180

Thôn xómĐình, Xã Trưng Vương, Thành phố Việt Trì

273

Thành phố Việt Trì

Điểm BĐVHX Vân Phú

2103952450

Khu 6, Xã Vân Phú, Thành phố Việt Trì

274

Thị xã Phú Thọ

Bưu cục cấp 2 Phú Thọ

2103820221

Số 85, Đường Nguyễn Du, Phường Phong Châu, Thị xã Phú Thọ

275

Thị xã Phú Thọ

Bưu cục cấp 3 Hùng Vương

2103820493

Ngõ 1, Phố Tân An, Phường Hùng Vương, Thị xã Phú Thọ

276

Thị xã Phú Thọ

Bưu cục cấp 3 Phú Hộ

2103865090

Đường 315, Phường Phong Châu, Thị xã Phú Thọ

277

Thị xã Phú Thọ

Bưu cục cấp 3 Thanh Vinh

2103820313

Khu 5, Xã Thanh Vinh, Thị xã Phú Thọ

278

Thị xã Phú Thọ

Điểm BĐVHX Hà Lộc

2103760761

Khu 15, Xã Hà Lộc, Thị xã Phú Thọ

279

Thị xã Phú Thọ

Điểm BĐVHX Hà Thạch

2103822801

Khu 3, Xã Hà Thạch, Thị xã Phú Thọ

280

Thị xã Phú Thọ

Điểm BĐVHX Phú Hộ

2103865272

Khu 4, Xã Phú Hộ, Thị xã Phú Thọ

281

Thị xã Phú Thọ

Điểm BĐVHX Thanh Minh

2103822395

Khu 5, Xã Thanh Minh, Thị xã Phú Thọ

282

Thị xã Phú Thọ

Điểm BĐVHX Thanh Vinh

2103710908

Khu 2, Xã Thanh Vinh, Thị xã Phú Thọ

283

Thị xã Phú Thọ

Điểm BĐVHX Văn Lung

2103710909

Khu 3, Xã Văn Lung, Thị xã Phú Thọ

Nhanh.vn - Phần mềm quản lý bán hàng đa kênh

Đăng ký dùng thử miễn phí phần mềm quản lý bán hàng Nhanh.vn!

CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN

Địa chỉ: 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số Giấy CNĐKDN: 0108824877, đăng kí lần đầu ngày 17 tháng 07 năm 2019

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội - Phòng đăng kí kinh doanh

Địa chỉ văn phòng:

Tầng 3, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

260 Nguyễn Tiểu La, P8, Q10, Thành phố Hồ Chí Minh

Số 461 Núi Thành, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Tài khoản ngân hàng: 19133915566015

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) - Chi nhánh Chương Dương

Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Nhanh.vn

Tải mobile app: Nhanh.vn

Nhanh.vn Android App Nhanh IOS App

Lĩnh vực kinh doanh:

- Phần mềm quản lý bán hàng

- Thiết kế website

- Cổng vận chuyển

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Quỳnh Dương