Danh sách 283 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Phú Thọ (phần 1)

01/02/2019

Danh sách 283 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Phú Thọ, cập nhật mới nhất, có địa chỉ và số điện thoại 

>> Tạo đơn hàng gửi Vietnam Post ngay tại đây, sẽ có bưu tá đến tận nơi lấy hàng

tạo đơn hàng

danh_sach_buu_cuc_vietnam_post

STT

Quận huyện

Tên bưu cục

Số điện thoại

Địa chỉ

1

Huyện Cẩm Khê

Bưu cục cấp 2 Cẩm Khê

2103889110

Khu 9, Thị Trấn Sông Thao, Huyện Cẩm Khê

2

Huyện Cẩm Khê

Bưu cục cấp 3 Phú Lạc

2103637190

Thôn Bắc Tiến, Xã Phú Lạc, Huyện Cẩm Khê

3

Huyện Cẩm Khê

Bưu cục cấp 3 Phương Xá

2103887002

Thôn Liên Phương, Xã Phương Xá, Huyện Cẩm Khê

4

Huyện Cẩm Khê

Điểm BĐVHX Cát Trù

2103888001

Khu 4, Xã Cát Trù, Huyện Cẩm Khê

5

Huyện Cẩm Khê

Điểm BĐVHX Cấp Dẫn

2103889470

Thôn Phú Long, Xã Cấp Dẫn, Huyện Cẩm Khê

6

Huyện Cẩm Khê

Điểm BĐVHX Chương Xá

2103637061

Thôn Quyết thắng, Xã Chương Xá, Huyện Cẩm Khê

7

Huyện Cẩm Khê

Điểm BĐVHX Điêu Lương

2103888053

Thôn Sậu, Xã Điêu Lương, Huyện Cẩm Khê

8

Huyện Cẩm Khê

Điểm BĐVHX Đồng Cam

2103887249

Thôn Cam Chú, Xã Đồng Cam, Huyện Cẩm Khê

9

Huyện Cẩm Khê

Điểm BĐVHX Đồng Lương

2103888051

Thôn Thống Nhất, Xã Đồng Lương, Huyện Cẩm Khê

10

Huyện Cẩm Khê

Điểm BĐVHX Hiền Đa

2103888040

Thôn Hiền Đa, Xã Hiền Đa, Huyện Cẩm Khê

11

Huyện Cẩm Khê

Điểm BĐVHX Hương Lung

2103889450

Thôn Xuông, Xã Hương Lung, Huyện Cẩm Khê

12

Huyện Cẩm Khê

Điểm BĐVHX Ngô Xá

2103887070

Thôn Ngoài, Xã Ngô Xá, Huyện Cẩm Khê

13

Huyện Cẩm Khê

Điểm BĐVHX Phú Khê

2103889852

Thôn Đoài, Xã Phú Khê, Huyện Cẩm Khê

14

Huyện Cẩm Khê

Điểm BĐVHX Phùng Xá

2103887110

Thôn Sậu, Xã Phùng Xá, Huyện Cẩm Khê

15

Huyện Cẩm Khê

Điểm BĐVHX Phượng Vỹ

2103887162

Thôn Khổng Tước, Xã Phượng Vĩ, Huyện Cẩm Khê

16

Huyện Cẩm Khê

Điểm BĐVHX Phương Xá

2103634228

Thôn Thổ Khối, Xã Phương Xá, Huyện Cẩm Khê

17

Huyện Cẩm Khê

Điểm BĐVHX Sai Nga

2103889473

Thôn Văn Phú, Xã Sai Nga, Huyện Cẩm Khê

18

Huyện Cẩm Khê

Điểm BĐVHX Sơn Nga

2103889851

Thôn Đồng Hàng, Xã Sơn Nga, Huyện Cẩm Khê

19

Huyện Cẩm Khê

Điểm BĐVHX Sơn Tình

2103889471

Thôn Dộc, Xã Sơn Tình, Huyện Cẩm Khê

20

Huyện Cẩm Khê

Điểm BĐVHX Tạ Xá

2103889042

Thôn Liên Minh, Xã Tạ Xá, Huyện Cẩm Khê

21

Huyện Cẩm Khê

Điểm BĐVHX Tam Sơn

2103887372

Khu 10, Xã Tam Sơn, Huyện Cẩm Khê

22

Huyện Cẩm Khê

Điểm BĐVHX Thanh Nga

2103889041

Khu 5, Xã Thanh Nga, Huyện Cẩm Khê

23

Huyện Cẩm Khê

Điểm BĐVHX Thụy Liễu

2103887163

Khu 3, Xã Thụy Liễu, Huyện Cẩm Khê

24

Huyện Cẩm Khê

Điểm BĐVHX Tiên Lương

2103887161

Thôn Mái Vở, Xã Tiên Lương, Huyện Cẩm Khê

25

Huyện Cẩm Khê

Điểm BĐVHX Tình Cương

2103637009

Thôn Xóm Chùa, Xã Tình Cương, Huyện Cẩm Khê

26

Huyện Cẩm Khê

Điểm BĐVHX Tùng Khê

2103887250

Thôn Đoàn Kết, Xã Tùng Khê, Huyện Cẩm Khê

27

Huyện Cẩm Khê

Điểm BĐVHX Tuy Lộc

2103887101

Thôn Quyết Tiến, Xã Tuy Lộc, Huyện Cẩm Khê

28

Huyện Cẩm Khê

Điểm BĐVHX Văn Bán

2103887077

Xóm 3, Xã Văn Bán, Huyện Cẩm Khê

29

Huyện Cẩm Khê

Điểm BĐVHX Văn Khúc

2103888050

Xóm Đình, Xã Văn Khúc, Huyện Cẩm Khê

30

Huyện Cẩm Khê

Điểm BĐVHX Xương Thịnh

2103834043

Thôn Xóm Giữa, Xã Xương Thịnh, Huyện Cẩm Khê

31

Huyện Cẩm Khê

Điểm BĐVHX Yên Dưỡng

2103888049

Thôn Song nưa, Xã Yên Dưỡng, Huyện Cẩm Khê

32

Huyện Cẩm Khê

Điểm BĐVHX Yên Tập

2103637142

Thôn Trung Thuận, Xã Yên Tập, Huyện Cẩm Khê

33

Huyện Đoan Hùng

Bưu cục cấp 2 Đoan Hùng

2103880219

Thôn Tân Tiến, Thị Trấn Đoan Hùng, Huyện Đoan Hùng

34

Huyện Đoan Hùng

Bưu cục cấp 3 Cầu Hai

2103835215

Thôn 4, Xã Chân Mộng, Huyện Đoan Hùng

35

Huyện Đoan Hùng

Bưu cục cấp 3 Tây Cốc

2103648002

Thôn Phố Tây Cốc, Xã Tây Cốc, Huyện Đoan Hùng

36

Huyện Đoan Hùng

Điểm BĐVHX Bằng Doãn

2103882174

Thôn 6, Xã Bằng Doãn, Huyện Đoan Hùng

37

Huyện Đoan Hùng

Điểm BĐVHX Bằng Luân

2103882003

Thôn 9, Xã Bằng Luân, Huyện Đoan Hùng

38

Huyện Đoan Hùng

Điểm BĐVHX Ca Đình

2103648003

Thôn 3, Xã Ca Đình, Huyện Đoan Hùng

39

Huyện Đoan Hùng

Điểm BĐVHX Chí Đám

2103880546

Thôn Đám 2, Xã Chí Đám, Huyện Đoan Hùng

40

Huyện Đoan Hùng

Điểm BĐVHX Đại Nghĩa

2103880800

Thôn 7, Xã Đại Nghĩa, Huyện Đoan Hùng

41

Huyện Đoan Hùng

Điểm BĐVHX Đông Khê

2103882086

Thôn 2, Xã Đông Khê, Huyện Đoan Hùng

42

Huyện Đoan Hùng

Điểm BĐVHX Hùng Long

2103881449

Thôn 5, Xã Hùng Long, Huyện Đoan Hùng

43

Huyện Đoan Hùng

Điểm BĐVHX Hùng Quan

2103880544

Thôn Hùng Quan, Xã Hùng Quan, Huyện Đoan Hùng

44

Huyện Đoan Hùng

Điểm BĐVHX Hữu Đô

2103880646

Thôn 5, Xã Hữu Đô, Huyện Đoan Hùng

45

Huyện Đoan Hùng

Điểm BĐVHX Minh Lương

2103882120

Thôn 4, Xã Minh Lương, Huyện Đoan Hùng

46

Huyện Đoan Hùng

Điểm BĐVHX Minh Phú

2103835053

Thôn 6, Xã Minh Phú, Huyện Đoan Hùng

47

Huyện Đoan Hùng

Điểm BĐVHX Minh Tiến

2103835200

Thôn 5, Xã Minh Tiến, Huyện Đoan Hùng

48

Huyện Đoan Hùng

Điểm BĐVHX Nghinh Xuyên

2103882121

Thôn 4, Xã Nghinh Xuyên, Huyện Đoan Hùng

49

Huyện Đoan Hùng

Điểm BĐVHX Ngọc Quan

2103881721

Khu 8, Xã Ngọc Quan, Huyện Đoan Hùng

50

Huyện Đoan Hùng

Điểm BĐVHX Phong Phú

2103880098

Thôn 2, Xã Phong Phú, Huyện Đoan Hùng

51

Huyện Đoan Hùng

Điểm BĐVHX Phú Thứ

2103881448

Thôn 3, Xã Phú Thứ, Huyện Đoan Hùng

52

Huyện Đoan Hùng

Điểm BĐVHX Phúc Lai

2103882023

Thôn 2, Xã Phúc Lai, Huyện Đoan Hùng

53

Huyện Đoan Hùng

Điểm BĐVHX Phương Trung

2103880801

Thôn 4, Xã Phương Trung, Huyện Đoan Hùng

54

Huyện Đoan Hùng

Điểm BĐVHX Quế Lâm

2103882001

Thôn 8, Xã Quế Lâm, Huyện Đoan Hùng

55

Huyện Đoan Hùng

Điểm BĐVHX Sóc Đăng

2103881722

Thôn 4, Xã Sóc Đăng, Huyện Đoan Hùng

56

Huyện Đoan Hùng

Điểm BĐVHX Tiêu Sơn

2103835034

Thôn Thôn 10, Xã Tiêu Sơn, Huyện Đoan Hùng

57

Huyện Đoan Hùng

Điểm BĐVHX Vân Du

2103881720

Thôn 12, Xã Vân Du, Huyện Đoan Hùng

58

Huyện Đoan Hùng

Điểm BĐVHX Vân Đồn

2103835201

Thôn 8, Xã Vân Đồn, Huyện Đoan Hùng

59

Huyện Đoan Hùng

Điểm BĐVHX Vụ Quang

2103835065

Thôn 5, Xã Vụ Quang, Huyện Đoan Hùng

60

Huyện Đoan Hùng

Điểm BĐVHX Yên Kiện

2103880545

Thôn 4, Xã Yên Kiện, Huyện Đoan Hùng

61

Huyện Hạ Hòa

Bưu cục cấp 2 Hạ Hoà

2103883009

Khu 8, Thị Trấn Hạ Hoà, Huyện Hạ Hoà

62

Huyện Hạ Hòa

Bưu cục cấp 3 Xuân Áng

2103679251

Khu 1, Xã Xuân Áng, Huyện Hạ Hoà

63

Huyện Hạ Hòa

Điểm BĐVHX Ấm Hạ

2103883216

Khu 4, Xã Ấm Hạ, Huyện Hạ Hoà

64

Huyện Hạ Hòa

Điểm BĐVHX Bằng Giã

2103679312

Khu 10, Xã Bằng Giã, Huyện Hạ Hoà

65

Huyện Hạ Hòa

Điểm BĐVHX Cáo Điềṇ

2103682191

Khu 3, Xã Cáo Điền, Huyện Hạ Hoà

66

Huyện Hạ Hòa

Điểm BĐVHX Chính Công

2103883588

Khu 5, Xã Chính Công, Huyện Hạ Hoà

67

Huyện Hạ Hòa

Điểm BĐVHX Chuế Lưu

2103679817

Khu 3, Xã Chuế Lưu, Huyện Hạ Hoà

68

Huyện Hạ Hòa

Điểm BĐVHX Đại Phạm

2103883642

Khu 7, Xã Đại Phạm, Huyện Hạ Hoà

69

Huyện Hạ Hòa

Điểm BĐVHX Đan Hà

2103837030

Khu 3, Xã Đan Hà, Huyện Hạ Hoà

70

Huyện Hạ Hòa

Điểm BĐVHX Đan Thượng

2103680025

Khu 3, Xã Đan Thượng, Huyện Hạ Hoà

71

Huyện Hạ Hòa

Điểm BĐVHX Động Lâm

2103837281

Khu 2, Xã Động Lâm, Huyện Hạ Hoà

72

Huyện Hạ Hòa

Điểm BĐVHX Gia Điền

2103883073

Khu 5, Xã Gia Điền, Huyện Hạ Hoà

73

Huyện Hạ Hòa

Điểm BĐVHX Hà Lương

2103883403

Khu 4, Xã Hà Lương, Huyện Hạ Hoà

74

Huyện Hạ Hòa

Điểm BĐVHX Hậu Bổng

2103883703

Khu 3, Xã Hậu Bổng, Huyện Hạ Hoà

75

Huyện Hạ Hòa

Điểm BĐVHX Hiền Lương

2103883004

Khu 3, Xã Hiền Lương, Huyện Hạ Hoà

76

Huyện Hạ Hòa

Điểm BĐVHX Hương Xạ

 

Khu 13, Xã Hương Xạ, Huyện Hạ Hoà

77

Huyện Hạ Hòa

Điểm BĐVHX Lang Sơn

2103883461

Khu 7, Lang Sơn, Huyện Hạ Hoà

78

Huyện Hạ Hòa

Điểm BĐVHX Lâm Lợi

2103679460

Khu 7, Xã Lâm Lợi, Huyện Hạ Hoà

79

Huyện Hạ Hòa

Điểm BĐVHX Lệnh Khanh

2103883795

Khu 5, Xã Lệnh Khanh, Huyện Hạ Hoà

80

Huyện Hạ Hòa

Điểm BĐVHX Liên Phương

2103883424

Khu 2, Xã Liên Phương, Huyện Hạ Hoà

81

Huyện Hạ Hòa

Điểm BĐVHX Mai Tùng

2103883072

Khu 2, Xã Mai Tùng, Huyện Hạ Hoà

82

Huyện Hạ Hòa

Điểm BĐVHX Minh Côi

2103679705

Khu 4, Xã Minh Côi, Huyện Hạ Hoà

83

Huyện Hạ Hòa

Điểm BĐVHX Minh Hạc

2103883877

Khu 2, Xã Minh Hạc, Huyện Hạ Hoà

84

Huyện Hạ Hòa

Điểm BĐVHX Phụ Khánh

2103883071

Khu 10, Xã Phụ Khánh, Huyện Hạ Hoà

85

Huyện Hạ Hòa

Điểm BĐVHX Phương Viên

2103837006

Khu 3, Xã Phương Viên, Huyện Hạ Hoà

86

Huyện Hạ Hòa

Điểm BĐVHX Quân Khê

2103883794

Khu 2, Xã Quân Khê, Huyện Hạ Hoà

87

Huyện Hạ Hòa

Điểm BĐVHX Văn Lang

2103679838

Khu 2, Xã Văn Lang, Huyện Hạ Hoà

88

Huyện Hạ Hòa

Điểm BĐVHX Vĩnh Chân

2103883704

Khu 1, Xã Vĩnh Chân, Huyện Hạ Hoà

89

Huyện Hạ Hòa

Điểm BĐVHX Vô Tranh

2103679168

Khu 8, Xã Vô Tranh, Huyện Hạ Hoà

90

Huyện Hạ Hòa

Điểm BĐVHX Vụ Cầu

2103669205

Khu 3, Xã Vụ Cầu, Huyện Hạ Hoà

91

Huyện Hạ Hòa

Điểm BĐVHX Y Sơn

2103837401

Khu 3, Xã Y Sơn, Huyện Hạ Hoà

92

Huyện Hạ Hòa

Điểm BĐVHX Yên Kỳ

2103838674

Khu 8, Xã Yên Kỳ, Huyện Hạ Hoà

93

Huyện Hạ Hòa

Điểm BĐVHX Yên Luật

2103837406

Khu 3, Xã Yên Luật, Huyện Hạ Hoà

94

Huyện Lâm Thao

Bưu cục cấp 2 Lâm Thao

2103872301

Khu Lâm Thao, Thị Trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao

95

Huyện Lâm Thao

Bưu cục cấp 3 Tiên Kiên

2103787000

Khu 5, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao

96

Huyện Lâm Thao

Đại lý bưu điện Cao Xá

2103788281

Khu Thị Tứ 1, Xã Cao Xá, Huyện Lâm Thao

97

Huyện Lâm Thao

Điểm BĐVHX Bản Nguyên

2103825703

Khu 1, Xã Bản Nguyên, Huyện Lâm Thao

98

Huyện Lâm Thao

Điểm BĐVHX Hợp Hải

2103826834

Khu 4, Xã Hợp Hải, Huyện Lâm Thao

99

Huyện Lâm Thao

Điểm BĐVHX Kinh Kệ

2103826482

Khu 5, Xã Kinh Kệ, Huyện Lâm Thao

100

Huyện Lâm Thao

Điểm BĐVHX Sơn Dương

2103825971

Khu 5, Xã Sơn Dương, Huyện Lâm Thao

101

Huyện Lâm Thao

Điểm BĐVHX Sơn Vy

2103825701

Khu 6, Xã Sơn Vy, Huyện Lâm Thao

102

Huyện Lâm Thao

Điểm BĐVHX Thạch Sơn

2103825972

Khu 1, Xã Thạch Sơn, Huyện Lâm Thao

103

Huyện Lâm Thao

Điểm BĐVHX Tiên Kiên

2103786774

Khu 4, Xã Tiên Kiên, Huyện Lâm Thao

104

Huyện Lâm Thao

Điểm BĐVHX Tứ Xã

2103825702

Khu 14, Xã Tứ Xã, Huyện Lâm Thao

105

Huyện Lâm Thao

Điểm BĐVHX Vĩnh Lại

2103788284

Khu 9, Xã Vĩnh Lại, Huyện Lâm Thao

106

Huyện Lâm Thao

Điểm BĐVHX Xuân Huy

2103826836

Khu 4, Xã Xuân Huy, Huyện Lâm Thao

107

Huyện Lâm Thao

Điểm BĐVHX Xuân Lũng

2103825700

Khu 7, Xã Xuân Lũng, Huyện Lâm Thao

108

Huyện Phù Ninh

Bưu cục cấp 2 Phù Ninh

2103773378

Khu Núi Trang, Thị Trấn Phong Châu, Huyện Phù Ninh

109

Huyện Phù Ninh

Bưu cục cấp 3 Phú Lộc

2103773378

Khu 7, Xã Phú Lộc, Huyện Phù Ninh

110

Huyện Phù Ninh

Điểm BĐVHX An Đạo

2103829598

Khu 11, Xã An Đạo, Huyện Phù Ninh

111

Huyện Phù Ninh

Điểm BĐVHX Bảo Thanh

2103773084

Khu 3, Xã Bảo Thanh, Huyện Phù Ninh

112

Huyện Phù Ninh

Điểm BĐVHX Bình Bộ

2103829505

Khu 7, Xã Bình Bộ, Huyện Phù Ninh

113

Huyện Phù Ninh

Điểm BĐVHX Gia Thanh

2103773135

Khu 6, Xã Gia Thanh, Huyện Phù Ninh

114

Huyện Phù Ninh

Điểm BĐVHX Hạ Giáp

2103883590

Khu 5, Xã Hạ Giáp, Huyện Phù Ninh

115

Huyện Phù Ninh

Điểm BĐVHX Liên Hoa

2103865270

Khu 5, Xã Liên Hoa, Huyện Phù Ninh

116

Huyện Phù Ninh

Điểm BĐVHX Phú Mỹ

2103865038

Khu 8, Xã Phú Mỹ, Huyện Phù Ninh

117

Huyện Phù Ninh

Điểm BĐVHX Phú Nham

2103829654

Khu 2B, Xã Phú Nham, Huyện Phù Ninh

118

Huyện Phù Ninh

Điểm BĐVHX Phù Ninh

2103883593

Khu 7, Xã Phù Ninh, Huyện Phù Ninh

119

Huyện Phù Ninh

Điểm BĐVHX Tiên Du

2103829080

Khu 4, Xã Tiên Du, Huyện Phù Ninh

120

Huyện Phù Ninh

Điểm BĐVHX Tiên Phú

2103865271

Khu 10, Xã Tiên Phú, Huyện Phù Ninh

121

Huyện Phù Ninh

Điểm BĐVHX Trạm Thản

2103865022

Khu 2, Xã Trạm Thản, Huyện Phù Ninh

122

Huyện Phù Ninh

Điểm BĐVHX Trị Quận

2103865273

Khu 6, Xã Trị Quận, Huyện Phù Ninh

123

Huyện Phù Ninh

Điểm BĐVHX Trung Giáp

2103865037

Khu 5, Xã Trung Giáp, Huyện Phù Ninh

124

Huyện Phù Ninh

Điểm BĐVHX Tử Đà

2103827656

Khu 2, Xã Tử Đà, Huyện Phù Ninh

125

Huyện Phù Ninh

Điểm BĐVHX Vĩnh Phú

2103860047

Khu 2, Xã Vĩnh Phú, Huyện Phù Ninh

126

Huyện Tam Nông

Bưu cục cấp 2 Tam Nông

2103879001

Khu 7, Thị Trấn Hưng Hoá, Huyện Tam Nông

127

Huyện Tam Nông

Bưu cục cấp 3 Cổ Tiết

2103796526

Khu 7, Thị Trấn Hưng Hoá, Huyện Tam Nông

128

Huyện Tam Nông

Điểm BĐVHX Dậu Dương

2103879966

Thôn Dậu Dương, Xã Dậu Dương, Huyện Tam Nông

129

Huyện Tam Nông

Điểm BĐVHX Dị Nậu

2103879777

Khu 5 Thôn Xân Bóng, Xã Dị Nậu, Huyện Tam Nông

130

Huyện Tam Nông

Điểm BĐVHX Hiền Quan

2103876002

Khu 8 xóm Đình Ngang, Xã Hiền Quan, Huyện Tam Nông

131

Huyện Tam Nông

Điểm BĐVHX Hồng Đà

2103879351

Thôn Hạ Nung, Xã Hồng Đà, Huyện Tam Nông

132

Huyện Tam Nông

Điểm BĐVHX Hùng Đô

2103876074

Thôn Hưng Thịnh, Xã Hùng Đô, Huyện Tam Nông

133

Huyện Tam Nông

Điểm BĐVHX Hương Nha

2103876013

Xóm Đoàn Kết, Xã Hương Nha, Huyện Tam Nông

134

Huyện Tam Nông

Điểm BĐVHX Hương Nộn

2103794434

Khu 7, Xã Hương Nộn, Huyện Tam Nông

135

Huyện Tam Nông

Điểm BĐVHX Phương Thịnh

2103876009

Khu 4, Xã Phương Thịnh, Huyện Tam Nông

136

Huyện Tam Nông

Điểm BĐVHX Quang Húc

2103791119

Xóm Mả Vi, Xã Quang Húc, Huyện Tam Nông

137

Huyện Tam Nông

Điểm BĐVHX Tam Cường

2103876150

Khu 2, Xã Tam Cường, Huyện Tam Nông

138

Huyện Tam Nông

Điểm BĐVHX Tề Lễ

2103876076

Thôn Bờ Hồ, Xã Tề Lễ, Huyện Tam Nông

139

Huyện Tam Nông

Điểm BĐVHX Thanh Uyên

2103876075

Khu 3, Xã Thanh Uyên, Huyện Tam Nông

140

Huyện Tam Nông

Điểm BĐVHX Thọ Văn

2103879967

Khu 2 Thôn Xóm Làng, Xã Thọ Văn, Huyện Tam Nông

141

Huyện Tam Nông

Điểm BĐVHX Thọ Văn 2

2103794299

Khu 2 Thôn Xóm Làng, Xã Thọ Văn, Huyện Tam Nông

142

Huyện Tam Nông

Điểm BĐVHX Thượng Nông

2103879435

Khu 3, Xã Thượng Nông, Huyện Tam Nông

143

Huyện Tam Nông

Điểm BĐVHX Tứ Mỹ

2103876011

Thôn Đoài, Xã Tứ Mỹ, Huyện Tam Nông

144

Huyện Tam Nông

Điểm BĐVHX Văn Lương

2103794644

Khu 4, Xã Văn Lương, Huyện Tam Nông

145

Huyện Tam Nông

Điểm BĐVHX Vực Trường

2103876005

Khu 2 thôn Thu Trường, Xã Vực Trường, Huyện Tam Nông

146

Huyện Tam Nông

Điểm BĐVHX Xuân Quang

2103876007

Khu 4 xóm Kho, Xã Xuân Quang, Huyện Tam Nông

147

Huyện Tân Sơn

Bưu cục cấp 2 Tân Sơn

2103615048

Xóm Nà Đồng, Xã Tân Phú, Huyện Tân Sơn

148

Huyện Tân Sơn

Điểm BĐVHX Đồng Sơn

2103875141

Xóm Đông Sơn, Xã Đồng Sơn, Huyện Tân Sơn

149

Huyện Tân Sơn

Điểm BĐVHX Kiệt Sơn

2103875197

Xóm Đồng Ngào, Xã Kiệt Sơn, Huyện Tân Sơn

150

Huyện Tân Sơn

Điểm BĐVHX Kim Thượng

2103873008

Xóm Gò Đèn, Xã Kim Thượng, Huyện Tân Sơn

Xem phần 2 tại đây

Nhanh.vn - Phần mềm quản lý bán hàng đa kênh

Đăng ký dùng thử miễn phí phần mềm quản lý bán hàng Nhanh.vn!

CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN

Địa chỉ: 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số Giấy CNĐKDN: 0108824877, đăng kí lần đầu ngày 17 tháng 07 năm 2019

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội - Phòng đăng kí kinh doanh

Địa chỉ văn phòng:

Tầng 3, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

260 Nguyễn Tiểu La, P8, Q10, Thành phố Hồ Chí Minh

Số 461 Núi Thành, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Tài khoản ngân hàng: 19133915566015

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) - Chi nhánh Chương Dương

Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Nhanh.vn

Tải mobile app: Nhanh.vn

Nhanh.vn Android App Nhanh IOS App

Lĩnh vực kinh doanh:

- Phần mềm quản lý bán hàng

- Thiết kế website

- Cổng vận chuyển

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Quỳnh Dương